Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bureau JEZ

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van Bureau JEZ bij een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.1;

1.2 Bureau JEZ is een V.O.F. gevestigd op de Warmoesstraat 149, 1012 JC Amsterdam;

1.3 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bureau JEZ en/of haar vertegenwoordigers.

1.4 Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede toepasselijk op diegenen die voor Bureau JEZ werkzaam zijn, doch deze bedingen kunnen geen afbreuk doen aan rechten die diegenen overigens, zonder deze Algemene Voorwaarden, zouden hebben.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken bij uitsluiting deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Bureau JEZ, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Bureau JEZ, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Bureau JEZ gedane aanbiedingen en / of offertes.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Bureau JEZ deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een geding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door Bureau JEZ retour is ontvangen, danwel door de feitelijke aanvang door Bureau JEZ zonder direct protest van de opdrachtgever.

3.2 De opdrachtbevestiging, ondertekend door Opdrachtgever of niet, geeft behoudens andersluidend bewijs de inhoud van de overeenkomst weer.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Gegevens en informatie

4.1 Bureau JEZ is slechts gehouden tot ( verdere ) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Bureau JEZ verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Bureau JEZ gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever is gehouden Bureau JEZ onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Bureau JEZ verstrekte gegevens en informatie.

4.4 Bureau JEZ heeft het recht foto –en registratiemateriaal van de opdracht te gebruiken voor eigen promotie doeleinden en acquisitie.

Artikel 5 Uitvoering opdracht

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt Bureau JEZ de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Bureau JEZ zal indien mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

5.2 Bureau JEZ heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door een door Bureau JEZ aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van de Bureau JEZ wenselijk of nodig is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

5.3 Bureau JEZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bureau JEZ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.4 Door Bureau JEZ afgegeven aantallen, (lever)data of termijnen hebben geen fataal karakter en gelden als bij benadering. Bij vermeende overschrijding door Bureau JEZ is altijd een schriftelijke ingebrekestelling nodig.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1 Bureau JEZ behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

6.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

6.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Bureau JEZ.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Bureau JEZ is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

7.2 Bureau JEZ is, indien zij voor zichzelf in een juridische procedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

7.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau JEZ is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Bureau JEZ openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Bureau JEZ, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure.

7.4 Opdrachtgever legt Bureau JEZ geen belemmeringen op met betrekking tot acceptatie van volgende opdrachten van andere opdrachtgevers.

Artikel 8 Honorarium, facturering en betaling

8.1 Opdrachtgever is aan Bureau JEZ een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte onkosten verschuldigd overeenkomstig de bij Bureau JEZ gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen en in de valuta waarin is gefactureerd

8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden alle door of met Bureau JEZ afgegeven of overeengekomen, aantallen, bedragen en termijnen als bij benadering en zal het verschuldigde op basis van nacalculatie en naar werkelijke kosten van derden worden vastgesteld. Opdrachtgever realiseert zich dat er zich onvoorspelbare factoren kunnen openbaren.

8.3 Betaling aan Bureau JEZ dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Bureau JEZ aangegeven. Bureau JEZ is gerechtigd om periodiek te factureren. Bureau JEZ is gerechtigd de wijze van facturatie aan te passen aan de Opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.5 Bureau JEZ heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Bureau JEZ kan, zonder daardoor in crediteurenverzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bureau JEZ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

8.6 Indien de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, zijn alle door Bureau JEZ gemaakte redelijke buitenrechtelijke kosten ter verkrijging van nakoming, voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens door de opdrachtgever worden voldaan.

8.7 Bureau JEZ behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Bureau JEZ aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Bureau JEZ gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 9   Onderzoek en reclamatie, verjaringstermijn

9.1 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde product of de geleverde dienst overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. In geval van geleverde producten dienen eventuele zichtbare gebreken binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Bureau JEZ te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Bureau JEZ te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. De opdrachtgever dient Bureau JEZ in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.2 Indien de opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de andere bestelde zaken en al hetgeen waartoe hij Bureau JEZ opdracht gegeven heeft. 

9.3 Indien van een gebrek na verstrijken van de in lid 9.1 genoemde termijnen melding wordt gemaakt, komt de opdrachtgever in ieder geval geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die door de klacht zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bureau JEZ gevallen, voor rekening van de opdrachtgever.

9.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren op en jegens Bureau JEZ en de door Bureau JEZ bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel

veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is Bureau JEZ niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van Bureau JEZ sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

10.2 Bureau JEZ is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

10.3 Voor alle indirecte schade, gevolgschade alsmede stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen, is Bureau JEZ nimmer aansprakelijk.

10.4 Bureau JEZ heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.

10.5 Bureau JEZ is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Bureau JEZ of derden.

10.6 Bureau JEZ is niet aansprakelijk voor schade alsmede stagnatie in de gang van zaken tijdens het project veroorzaakt door ingehuurde partijen.

10.7 Opdrachtgever vrijwaart Bureau JEZ voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Bureau JEZ onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Bureau JEZ.

10.8 Enige aansprakelijkheid van Bureau JEZ is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Bureau JEZ voor de desbetreffende opdracht heeft gefactureerd, zonder kosten van derden mee te rekenen, danwel tot het maximum van het bedrag dat enige verzekeraar van Bureau JEZ in het voorkomende geval uitkeert indien en voor zover die uitkering hoger is.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Indien Bureau JEZ haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Bureau JEZ alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

11.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, na het schriftelijk stellen van een laatste termijn van een maand, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen evenwel onverminderd de verplichting tot betaling van hetgeen reeds gefactureerd en van het onderhanden werk en zonder restitutie of schadevergoeding.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 Bureau JEZ is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

12.2 Bureau JEZ is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever enige

betalingsverplichting niet stipt nakomt, danwel indien de Opdrachtgever geraakt in staat van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, danwel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.

12.3 Bureau JEZ heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel recht op schadevergoeding ook zonder aan de ontbinding voorafgaande ingebrekestelling.

12.4 Bureau JEZ heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al hetgeen Bureau JEZ uit hoofde van de opdracht met Opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren.

Artikel 13 Rechts- forumkeuze

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Bureau JEZ is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Bureau JEZ gevestigd is.

13.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Bureau JEZ gezamenlijk kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.